02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

 

A-Level

ตารางเรียน AS Level Group วิชา Business Studies (Edexcel) คือคอร์สแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 5 คน
ที่เน้นสอน Past Paper เพื่อเตรียมสอบรอบ M/J
1. Sat: 3 Mar @Silom

เนื้อหารายวิชา 

Advanced Level  General Certificate of Secondary Education (A-Level)
ถูกจัดทำขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตร
ของสหราชอาณาจักร
สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอด
จากหลักสูตร IGCSE หรือ GCE

จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2559 การสอบ IGCSE 5 วิชานั้น
ไม่สามารถเทียบวุฒิเท่ากับม.6 ได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีผลสอบ
AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา (ไม่ต่ำกว่า C) อีกด้วย

A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ
ในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์
และความคล้าย
กับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกวิชา
ที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน
ในมหาวิทยาลัยต่อไป

A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ

1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12

2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดย
นักเรียน
ส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2  3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A2 3 วิชาเป็นอย่างน้อย
(ในไทย ต้องการอย่างน้อย AS 3 วิชาขึ้นไป) การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตร
A-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษาที่สอบผ่าน 3 วิชารวมกับผล IGCSE 5 วิชา
ไปขอเทียบวุฒิ
การศึกษาและยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้
ไปยื่น
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่
CIE, OCR, Edexcel 
และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไป
โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่ง
จะเลือก Examination Board ที่จะออกข้อสอบ
ซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ได้

 

รายวิชาในหลักสูตร

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

 

หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียน
นานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียน
ที่ศึกษา
ในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ
A-Level บางโรงเรียน
ก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่
Harrow International School และในปี 2560 นั้น British Council ก็รับสมัครสอบ
AS และ A-Level สำหรับบุคคลทั่วไปด้วย

 

ช่วงเวลาในการสอบ A-Level

A-Level มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และตุลาคม-พฤศจิกายน

ช่วงเวลาการสมัครสอบ ช่วงการสอบ พค.- มิ.ย. ช่วงการสอบ ตค.-พย.
ช่วงปกติ ต้นเดือน ธค. – ต้นเดือน กพ. ต้นเดือน กค. – ต้นเดือน สค.
ช่วงสมัครล่าช้า ภายในเดือน กพ. ต้นเดือน สค. – ต้นเดือน กย.
รายงานผลคะแนนสอบ กันยายน กุมภาพันธ์ปีถัดไป
รับ Certificates เป็นทางการ พฤศจิกายน พฤษภาคมปีถัดไป

 

วิชาที่ aims เปิดสอน A-Level

aims เปิดสอนวิชา A-Level แบบ Private หรือการจัดกลุ่มนักเรียนเองในวิชาต่อไปนี้

1. Biology

2. Business Studies

3. Chemistry

4. Mathematics

5. Physics

6. Studies English as a First Language