A-Level

 

เนื้อหารายวิชา 

Advanced Level  General Certificate of Secondary Education (A-Level)
ถูกจัดทำขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตร
ของสหราชอาณาจักร
สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจาก
หลักสูตร IGCSE หรือ GCE

A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อประมาณ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์และ
ความคล้าย
กับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนเลือกวิชา
ที่ถนัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ

1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12

2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดยนักเรียน
ส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2  3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A-Level
3 วิชาเป็นอย่างน้อย 
การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตร A-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษา
ที่สอบผ่าน 3 วิชารวมกับผล IGCSE 5 วิชาไปขอเทียบวุฒิ
การศึกษาและยื่นสมัครเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้ไปยื่น
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากยื่นเข้าศึกษาต่อ
ในสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่หากศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยในไทยจะใช้เวลาเรียน
4 ปีเนื่องจากยังไม่มีการยอมรับผล A-Level อย่างแพร่หลาย
ในไทย (ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร IGCSE
หรือ A-Level จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปีเหมือนๆกัน
ทั้งๆที่หลักสูตร A-Level
มีเนื้อหาที่มากกว่าและใช้เวลาเรียนมากกว่าหลักสูตร IGCSE อีก 2 ปี)

ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่ CIE, OCR,
Edexcel 
และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไป โรงเรียนนานาชาติ
แต่ละแห่ง
จะเลือก Examination Board ที่จะออกข้อสอบเองซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ได้

 

รายวิชาในหลักสูตร

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

 

หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียน
นานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษา
ในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ A-Level
บางโรงเรียน
ก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่ Harrow International School
และในปี 2560 นั้น British Council ก็เปิดรับสมัครสอบ AS และ A-Level สำหรับบุคคลทั่วไปด้วย

 

ช่วงเวลาในการสอบ A-Level

A-Level มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และตุลาคม-พฤศจิกายน

ช่วงเวลาการสมัครสอบ ช่วงการสอบ พค.- มิ.ย. ช่วงการสอบ ตค.-พย.
ช่วงปกติ ต้นเดือน ธค. – ต้นเดือน กพ. ต้นเดือน กค. – ต้นเดือน สค.
ช่วงสมัครล่าช้า ภายในเดือน กพ. ต้นเดือน สค. – ต้นเดือน กย.
รายงานผลคะแนนสอบ กันยายน กุมภาพันธ์ปีถัดไป
รับ Certificates เป็นทางการ พฤศจิกายน พฤษภาคมปีถัดไป

 

วิชาที่ aims เปิดสอน A-Level

aims เปิดสอนวิชา A-Level แบบ Private หรือการจัดกลุ่มนักเรียนเองในวิชาต่อไปนี้

1. Biology

2. Business Studies

3. Chemistry

4. Mathematics

5. Physics

6. Studies English as a First Language