02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

วิชาข้อแนะนำ
GEDต้องทำการสมัคร User ID ก่อน หากอายุน้อยกว่า 17 ปีต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองให้สอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต
IGCSE: British-Council
IGCSE: Harrow
พยายามสมัครก่อน Late Registration เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 3,100 บาทต่อวิชา สมัครสอบ IGCSE ได้ 2 แห่งคือ (1) สมัครกับ British Council โทร 02-652- 5480-9 และ (2) สมัครกับ Harrow International School โทร 02-503-7222 ต่อ 1150
TOEFLต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต
IELTS: British Council
IELTS: IDP
สามารถสมัครสอบกับ aims ไม่ว่าจะสอบกับ British Council หรือ IDP หรือสมัคร online โดยตรงกับ British Council หรือ IDP ก็ได้โดยเตรียมสแกนสำเนาบัตรประชาชนไว้ (ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
CU-TEPต้องทำการสมัคร User ID ก่อน สมัครสอบ online ได้ประมาณ 1 เดือนก่อนวันสอบ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด (ไทยพาณิชย์หรือกรุงไทย)
SATต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครช่วงต้น-กลางเดือนมิถุนายน (เปิดรับสมัครตั้งแต่รอบ Oct, Nov, Dec ตลอดจน Jan, May, Jun ของปีถัดไป) ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต
CU-AATต้องทำการสมัคร User ID ก่อน สมัครสอบ online ได้ประมาณ 1 เดือนก่อนวันสอบ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด (ไทยพาณิชย์หรือกรุงไทย)
CU-ATSต้องทำการสมัคร User ID ก่อน สมัครสอบ online ได้ประมาณ 1 เดือนก่อนวันสอบ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด (ไทยพาณิชย์หรือกรุงไทย)
GREต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต
GMATต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต
TOEICสมัครโดยติดต่อศูนย์สอบ (1) กรุงเทพฯ: โทร 02-260-7061, 02-259-3990 (2) เชียงใหม่: โทร 053-248-208, 053-306-600
TU-GETต้องทำการสมัคร User ID ก่อน สมัครสอบ online ได้ประมาณ 1 เดือนก่อนวันสอบ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด (กสิกรไทย)