02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

 

CU-ATS

 

เนื้อหารายวิชา

ข้อสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัด ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตร นานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบ CU-ATS นั้น มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ SAT Subject Tests (SAT II) วิชาฟิสิกส์และเคมี โดยข้อสอบ CU-ATS ให้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ในส่วนฟิสิกส์และเคมีรวมกัน ในขณะที่ข้อสอบของ SAT Subject Tests จะแบ่งออกเป็นวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี โดยให้เวลาทำข้อสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง  

รายวิชาในหลักสูตร

เนื้อหาหลักในข้อสอบ CU-ATS ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1. Physics  60 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที
2. Chemistry  55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที

ผลสอบ CU-ATS นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ CU-ATS สามารถนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (BSAC) และหลักสูตรนานาชาติของคณะ วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ (ISE) aims มีบุคลากรที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนา เกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นประจำ โดยสามารถตรวจสอบตารางการสัมมนาได้ที่นี่

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-ATS 

หน่วยงานรับที่ผิดชอบการจัดสอบ CU-ATS คือศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-ATS นั้น สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์ เท่านั้น โดยคลิกที่นี่ ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และ ชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาทโดยสามารถ ชำระได้ตามสาขาของธนาคารที่กำหนดภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแสดงหลักฐานการ ชำระเงินภายหลังจากที่สมัครสอบและชำระ ค่าสมัครผู้สมัครสอบไม่สามารถทำเรื่องขอคืน เงินค่าสมัครสอบได้ในทุกกรณี ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้เองผ่าน เว็บไซท์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันทดสอบ (ต้องใส่ Login ID ก่อน) โดยสถานที่สอบเป็น อาคารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง ในวันสอบผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานแสดงตน อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ เดินทาง (Passport) เท่านั้น ทางศูนย์ทดสอบ จะไม่รับบัตรแสดงตนอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัว ข้าราชการ ใบขับขี่หรือบัตรนักเรียน/ นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตนเข้าสอบ ผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบทางเว็บไซท์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ (ต้องใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนนจะถูกส่ง ทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันทดสอบ

ช่วงเวลาในการสอบ CU-ATS

ข้อสอบ CU-ATS มีการจัดสอบ 3 ครั้งต่อปี โดยสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ ที่นี่

วิชาที่ aims เปิดสอนในหลักสูตร CU-ATS

aims เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ CU-ATS ดังต่อไปนี้
1. แบบกลุ่ม (Group Class) ในช่วงก่อนสอบ (ที่สยามสแควร์เท่านั้น) ตรวจสอบเวลาเรียนได้ที่นี่
2. แบบเดี่ยว/ จับกลุ่มมาเอง (Private Class) ติดต่อ aims เพื่อขอรายละเอียดได้ที่
02 2549 300-2 (สยาม) หรือ

02 644 9620-1 (CP Tower 3 พญาไท) หรือ
02 636 6364-5 (iGen สีลม)