02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

 GAT

 


เนื้อหารายวิชา

ข้อสอบ GAT (General Aptitude Test) เป็น
ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถสำหรับนักเรียน
ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน
คือการวัดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสอง
ทักษะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสอบ GAT ของ
ประเทศไทยนั้นเปรียบได้คล้ายกับการสอบ
SAT ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเป็น
ข้อสอบที่มุ่งเน้นการทดสอบทักษะการ
วิเคราะห์และการใช้ภาษาอังกฤษทั้งคู่

 

รายวิชาในหลักสูตร

aims เปิดสอนวิชา GAT ในส่วนภาษาอังกฤษ
โดยข้อสอบมี 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Speaking, Vocab,
Reading และ Structure and Writing

 

ผลสอบ GAT นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ GAT สามารถนำไปยื่นสมัครเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งแบบรับตรงและแอดมิชชั่นกลาง
นอกจากนี้หลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตรก็เปิด
รับผล GAT บ้างแล้ว

 

ช่วงเวลาในการสอบ GAT

ในแต่ละปีจะมีการเปิดสอบ GAT ทั้งสิ้น 2 รอบได้แก่

รอบที่ 1: เดือนตุลาคม
รอบที่ 2:
เดือนมีนาคม

 

วิชาที่ aims เปิดสอนในหลักสูตร GAT

aims เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ GAT ดังต่อไปนี้

1. แบบกลุ่ม (Group Class) ในช่วงก่อนสอบ ตรวจสอบเวลาเรียนได้ที่นี่
2. แบบเดี่ยว/ จับกลุ่มมาเอง (Private Class) ติดต่อ aims เพื่อขอรายละเอียดได้ที่
02 2549 300-2 (สยาม) หรือ
02 644 9620-1 (CP Tower 3 พญาไท) หรือ
02 636 6364-5 (iGen สีลม)