02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

GRE

แบบทดสอบ GRE (Graduate Record Examination) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัดทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Critical Thinking, and Analytical Writing เพื่อใช้ยื่นประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate School) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในทุกสาขายกเว้นสาขาทางบริหารธุรกิจ เช่น MBA อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอาจมีการยอมรับผล GRE เช่นเดียวกับ GMAT ในมหาวิทยาลัยบางแห่งแล้ว โดยการทดสอบ GRE ในประเทศไทยนั้นผู้สอบสามารถเลือกทดสอบแบบ Computer-Based Test สำหรับศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ หรือเลือกแบบ Paper-Based Test สำหรับศูนย์สอบที่เชียงใหม่

ในเดือนสิงหาคม 2011 นั้น ETS ซึ่งเป็นองค์กรจัดสอบ GRE ได้ทำการเปลี่ยนข้อสอบ GRE ใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคำถามบางอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเต็มในส่วน Quantitative และ Verbal Reasoning จากเดิมที่ผู้สอบจะได้คะแนนอยู่ในช่วง 200-800 คะแนน เป็น 130-170 คะแนน

ข้อสอบ GRE นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) General Test ข้อสอบนี้วัดความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษา ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ Quantitative, Verbal Reasoning และ Analytical Writing

(2) Subject Test เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในวิชาเฉพาะทาง ปัจจุบันมีข้อสอบ GRE Subject Test ใน 8 สาขาวิชาได้แก่

1. Biochemistry, Cell and Molecular Biology
2. Biology
3. Chemistry
4. Computer Science
5. Literature in English
6. Mathematics
7. Physics
8. Psychology

การสอบ GRE ในไทยนั้นสามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบ Computer-Based Test และ Paper-Based Test

– การสอบแบบ CBT สามารถสอบได้ที่อาคารมณียา ชั้น 6 (Test Center Code: 8481)
– การสอบแบบ PBT สามารถสอบได้ที่จ.เชียงใหม่ (10956)
– ศูนย์สอบเฉพาะ Subject Test (PBT) อยู่ที่่ International School Bangkok (10130) และ Ruamrudee International School (10045)

 

รายวิชาในหลักสูตร

ในการสอบ GRE นั้นประกอบได้ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

Verbal Reasoning

– analyze and draw conclusions from discourse; reason from incomplete data;  identify author’s assumptions and/or perspective; understand multiple levels of  meaning, such as literal, figurative and author’s intent

– select important points; distinguish major from minor or relevant points; summarize text; understand the structure of a text

– understand the meanings of words, sentences and entire texts; understand relationships among words and among concepts

Quantitative Reasoning

– understand quantitative information

– interpret and analyze quantitative information
– solve problems using mathematical models
– apply basic mathematical skills and elementary mathematical concepts of arithmetic, algebra, geometry, probability and statistics

Analytical Writing
– articulate complex ideas clearly and effectively
– support ideas with relevant reasons and examples
– examine claims and accompanying evidence
– sustain a well-focused, coherent discussion
– control the elements of standard written English

คะแนนของการสอบ New GRE ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้
– Verbal Reasoning score reported on a 130-170 score scale, in 1-point increments

– Quantitative Reasoning score reported on a 130-170 score scale, in 1-point increments

– Analytical Writing score reported on a 0-6 score scale, in half-point increments

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณาผลในส่วน Verbal และ Quantitative เท่านั้น โดยในการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สอบที่สอบแบบ Computer-Based Test จะทราบคะแนนสอบของตนได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบยกเว้นคะแนนในส่วน Analytical Writing เท่านั้นที่จะทราบผลภายหลัง สำหรับตารางเปรียบเทียบคะแนน GRE ในระบบเก่ากับระบบใหม่ สามารถตรวจสอบได้ โดยคลิกที่นี่

ผลสอบ GRE นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลการทดสอบ GRE สามารถนำไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลก โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา คะแนน GRE ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องการจากผู้สมัครก็หลากหลายออกไป โดยบางหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยพิจารณาผลคะแนนเฉพาะในส่วนQuantitative Reasoning เท่านั้น (มักเป็นหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์) ในขณะที่บางหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผลคะแนนในทุกส่วน ผู้สมัครควรตรวจสอบกับหลักสูตรที่ต้องการสมัครให้ดีก่อน

หน่วยงานรับผิดชอบและการจัดสอบ GRE

ข้อสอบ GRE สำหรับทดสอบในประเทศไทยนั้นมีทั้ง 2 แบบคือการทดสอบแบบ Computer-Based Test ที่เรียกว่า Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งคำถามที่ระบบจะเลือกมาถามผู้ทำการทดสอบนั้น จะมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆหากผู้ทำการทดสอบสามารถตอบได้ถูกต้องซึ่งได้คะแนนมากขึ้นในทางตรงข้าม หากผู้ทำการทดสอบตอบคำถามผิด ระบบจะเลือกคำถามที่ไม่ยากกว่าคำถามเดิมมา แต่ได้คะแนนไม่มากเท่าการตอบคำถามที่มีความยากสูง ส่วนการสอบแบบ Paper-Based Test นั้นก็ยังคงมีให้เลือกสอบอยู่เช่นกัน

สถานที่จัดสอบ GRE ในประเทศไทย

Computer-Based Test: ชั้น 6 อาคารมณียา (Test Center Code: 8481)
Paper-Based Test: จ.เชียงใหม่ (Test Center Code: 10956)
Paper-Based Test (Subject Test only): International School Bangkok (10130) และ Ruamrudee International School (10045)
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสำหรับการทดสอบในประเทศไทยต้องชำระค่าสมัคร $190 ต่อการสอบ 1 ครั้ง

วิชาที่ AIMS เปิดสอนในหลักสูตร GRE

สถาบัน AIMS เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ GRE แบบเดี่ยว (Private Class) ติดต่อ AIMS
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@aims.co.th หรือ 02 254 9300-2