02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

MUIC

เนื้อหารายวิชา

Mahidol University International College หรือที่รู้จักกันในชื่อ MUIC ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2529 เพื่อทำการสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดสอน การสอบเข้าเพื่อเรียนใน MUIC นั้นเป็นระบบการสอบกลางซึ่งทุกหลักสูตรจะใช้ข้อสอบเดียวกัน ซึ่งหากผู้สอบสามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ก็จะได้รับคัดเลือกเข้าเรียนใน MUIC ต่อไป แต่หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์พิจารณาก็จะได้รับเลือกให้เรียน Pre-College หรือชื่อปัจจุบันคือ Preparation Center for Languages and Mathematics โดยเป็นการเข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยมีอยู่ 4 ระดับคือ

PC1: Elementary (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)
PC2: Pre-Intermediate (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)
PC3: Intermediate (ผสมทักษะภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน เช่น การทำ Group Discussion)
PC4: Upper-Intermediate (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)

โดยนักเรียนที่มีคะแนน Mathematics ตอนสอบเข้าไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียนวิชา Mathematics ไปด้วย (ยกเว้น PC1 ที่ไม่ต้องเรียนเพราะต้องเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษก่อน) ทั้งนี้เมื่อเรียนใน Pre-College ครบ 10 สัปดาห์แล้วจะมีการทดสอบ ซึ่งหากสามารถผ่านการสอบได้จะได้เลื่อนขั้นไปยังระดับถัดไป หากอยู่ PC4 แล้วผ่านการทดสอบก็จะสามารถเข้าเรียน MUIC ได้เลย อย่างไรก็ตามนักเรียน Pre-College สามารถไปสอบเข้า MUIC ได้ระหว่างที่เรียน Pre-College หากไม่ต้องการรอเลื่อนขั้นทีละขั้น เช่น หากเรียน PC2 แล้วระหว่างนั้นไปลงสอบ MUIC ไว้ด้วย หากสามารถสอบได้ก็เข้าเรียน MUIC ได้เลยซึ่งเร็วกว่าการสอบเลื่อนขั้นใน Pre-College ไปเรื่อยๆเพราะจะได้เลื่อนไปยัง PC3 เท่านั้นหากสอบผ่าน

 

รายวิชาในหลักสูตร

แบบทดสอบ MUIC นั้นประกอบได้ด้วย 3 วิชาดังต่อไปนี้
1. ITP TOEFL (เป็นข้อสอบที่คล้ายกับ TOEFL PBT ซึ่งต่างจาก TOEFL iBT เช่น ไม่มีการสอบ Speaking)
2. Writing
3. Mathematics
*หากสมัครในหลักสูตร Entertainment Media Production และ Communication Design จะมีแบบทดสอบต่างหาก

โดยผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (หากสอบ IGCSE จะต้องมีผล AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา หากสอบ GED จะต้องทำคะแนน 4 วิชารวมกันให้ได้อย่างน้อย 600 คะแนน)  หากผู้สมัครมีผลทดสอบต่างๆดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบทั้ง 3 วิชาแต่สามารถไปสอบ Interview ได้เลย
1. TOEFL iBT ตั้งแต่ 69 คะแนนขึ้นไป โดยได้ Writing 22 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป โดยได้ Writing 6.0 ขึ้นไป
2. SAT Math โดยหากสมัครเรียน Science หรือ BBA ต้องได้ 600 คะแนนขึ้นไป ส่วน Intercultural Studies and Language ต้องได้ 530 คะแนนขึ้นไป และ International Hospitality Management ต้องได้ 500 คะแนนขึ้นไป

 

ผลสอบ MUIC นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ MUIC สามารถนำไปใช้สมัครเรียนทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดย MUIC ได้แก่
1. Communication Design
2. Animation Production
3. Film Production
4. Television Production
5. Social Science
6. Business Economics
7. Finance
8. Information Systems
9. International Business
10. Marketing
11. Tourism and Hospitality Management
12. Applied Mathematics
13. Biological Science
14. Chemistry
15. Computer Science
16. Environmental Science
17. Food Science and technology
18. Physics
19. Computer Engineering

 

ช่วงเวลาในการสอบ MUIC

ในแต่ละปีจะมีการเปิดสอบ MUIC ทั้งสิ้น 4 รอบได้แก่
รอบที่ 1: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมและสอบในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคมและสอบในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน
รอบที่ 3: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคมและสอบในเดือนตุลาคมเช่นกัน
รอบที่ 4: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคมและสอบในเดือนกุมภาพันธ์

ระบบภาคเรียนของ MUIC เป็นแบบ Trimester หรือ 3 ภาคการศึกษาต่อปี ผู้ที่สอบในรอบทั้ง 4 จะเริ่มต้นเรียนไม่พร้อมกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 1 และ 2 จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 3 จะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 4 จะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน

 

วิชาที่ aims เปิดสอนในหลักสูตร MUIC

aims เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ MUIC ดังต่อไปนี้
1. แบบกลุ่ม (Group Class) ในช่วงก่อนสอบ ตรวจสอบเวลาเรียนได้ที่นี่
2. แบบเดี่ยว/ จับกลุ่มมาเอง (Private Class) ติดต่อ aims เพื่อขอรายละเอียดได้ที่ 02 2549 300-2 (สยาม) หรือ 02 644 9620-1 (CP Tower 3 พญาไท) หรือ 02 636 6364-5 (iGen สีลม)